Családi bölcsőde Pilisszentiván

A Heidi Családi Bölcsőde 2005. szeptemberében indult Pilisszentivánon, a Szabadság út. 217 szám alatt.  Jogos igényként merült fel a Heidi Német Nemzetiségi Óvodába járó gyermekek szülei körében. Az óvodás korú gyermekek három év alatti kistestvérei nap, mint nap kísérik testvéreiket az óvodába. Szerettek volna időnként ők is játszani maradni és a szülők is szívesen hagyják közöttünk. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2005 nyarán bővítettük az óvoda épületét és létrehoztuk a három év alatti gyermekek fogadására egy teljesen különálló épületben a családi bölcsődét.

Családi bölcsődénk egy olyan "napközi", ahol alakítani, formálni tudjuk a ránk bízott gyermekeket és megmutatni nekik a világot olyannak, amilyen. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a gyönyörű pilisi dombok között éljük napjainkat és így a természet tálcán kínálja nekünk a lehetőségeket. Német ajkú faluban élünk, és a gyermekeink jelentős része német anyanyelvű, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megtanulják „tisztelni” a német hagyományokat és a nyelvet. Családi bölcsődénkbe 1-3 éves korú gyermekek járnak.

Minden kisgyermek számára a szeretet és a gondoskodás jelenti a biztonságot és a kiegyensúlyozottságot. A családi bölcsődében a legfontosabb, hogy a családok életét segítve szeretettel foglalkozzunk a ránk bízott gyermekekkel. A szülő akkor tud nyugodtan dolgozni, ha biztonságban érzi nálunk gyermekét.

A családi bölcsődék nevelési célja

Nevelés filozófiánk lényege: a ránk bízott gyermekeket formálni, alakítani, egyéni fejlettségükből kiindulva, egyéni fejlődési ütemüket figyelembe véve, önmegvalósítási szándékukat, gyermeki szabadságukat és nemzetiségi, vallási, világnézeti jogaikat tiszteletben tartva, érzelmileg elfogadva. Kiegészítve és tiszteletben tartva a családi nevelést, a benne jelenlévő hagyományokat erősítve szeretném nevelni a mindennapi élettel a mindennapi életre. Olyan gyermekeket, akik harmonikus mozgással, fejlett kommunikációs készséggel, beszédkészséggel és beszédkultúrával rendelkeznek. Megismerő funkcióik kifejlődtek, érzelmi életük kiegyensúlyozott, szociális magatartásuk alkalmassá teszi őket a közösségben való tevékenykedésre. Nevelőmunkánkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy hagyományait és környezetét ismerő és tisztelő, környezetével kiegyensúlyozott viszonyban élő, embertársait szerető felnőttekké váljanak.

Általános nevelési alapelveink

Biztonságos, kedvező családias együttlétre, megfelelő testi, mentális gondolkodásra, a családi bölcsődés élet nyitott, bizalmas, szeretetteljes légkörének megvalósítására törekszünk. Tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéniségét, érdeklődését, adottságait, önállóságukat, autonómiájukat. Segítjük az önkifejezésüket személyiségük természetes fejlődését. Tevékenység-központú nevelés, melyben a gyermekek a legkülönbözőbb programok között válogathatnak és a programok mindegyike igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz.

 A tevékenységek egymásra építése fontos, mert a gyermekek által szívesen és könnyedén végezhető tevékenységek összessége biztosítja a gyermek személyiségének kibontakozását. A tevékenység alapját a természet körforgása, változásai, a hozzá kapcsolódó jeles napok, népszokások adják egyre magasabb szintű tapasztalatszerzéssel. A családi bölcsődénket a komplexitás jellemzi, az ismereteket nem elszigetelten, nem mozaikszerűen, hanem összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban sajátítják el a gyermekek, úgy ahogy az a valóságban előfordul. Fontos, hogy a napi program rugalmasan alkalmazható legyen mind a hátrányos helyzetű, mind a tehetséges gyermekek nevelésében.

Az egészséges életmód kialakítása

A napi tevékenységünkben nagyon fontos szerepet játszik az állandóság és a rendszeresség. Az egészséges életmód kialakításában fontos szerepe van a példamutatásnak. Mindig tiszta környezet fogadja a gyermeket. Fontos, hogy a gyermek tudja, a napszakoknak megfelelő tisztálkodási menetet. (étkezések előtti WC, illetve bili használat, kézmosás, stb.) A rendszeresség segíti a gyermek szükségleteinek kielégítését, elősegíti a fejlődését, hozzájárul az egészség megőrzéséhez, jó közérzetet biztosít. A helyes életritmus életkoronként is eltérést mutat, ezért fontos, hogy a különböző korú gyermekek gondozása központi kérdés legyen. A napi életritmus, a rendszeresen megszokott, időben végzett tevékenységek (pihenés, étkezés, egyéb tevékenységek) visszahatnak az életfolyamatokra. Minden tevékenységnél alapfeltétel a jó hangulat, oldott légkör, kellemes közérzet. A szabályok, szokások kialakításához hosszabb idő szükséges, a gyermekek egyéni képességei, adottságai, fejlettsége meghatározó. Az egyéni fejlődést legjobban biztosítja a folyamatos napirend. A tevékenységek megszervezésének alapja a folyamatosság, a kötetlenség, a választhatóság, átjárhatóság biztosítása. A folyamatos napirend előnyei:

  • lehetővé teszi, hogy minden gyermek egyéni tempója szerint étkezzék, minden gyermek eldöntheti mikor kezd és mikor fejez be egy tevékenységet
  • a játszó gyermeknek nem kell abbahagynia a játékot
  • a gondozó jobban észreveszi, hogy a gyermek mikor szorul segítségre
A napot nagy intervallumokra bontjuk, kevés tevékenység kezdetét illetve befejezését kötjük időponthoz. Egyes esetekben viszont szükség van időpont megjelölésre, mert vannak visszatérő tevékenységek, események (ebéd, alvás) melyek minden alkalommal a nap ugyanazon időszakában valósulnak meg. A helyes életritmust a családdal együtt alakítjuk ki, figyelembe véve a gyermek otthoni környezetéből adódó igényeit (alvásigény délelőtt, délután) és ajánlott napirenddel segítjük a családi nevelést.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram